ngx`@bgdlhb`kr@bnDCksc@@ORDOPDOR

dl\

dlFd~bdl

H

e

@

ڕWŏ

ϖ

P@hO

EA

_

tZ

@

Q@h

G|LVJ`Id

tZЁAʓdA

ĕtd

20,25

̑k

R@h

~

GAXv[t

ĕtd

15,20,25

̑k

ve

35,40,45,50

̑k

 ngx`@bgdlhb`kr@bnDCksc@@ORDOPDOR